News Ticker

APO เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะด้านสภาพอากาศแห่งใหม่

Logo

โตเกียว–(BUSINESS WIRE)–27 มีนาคม 2023

ในความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มผลกำไรของเกษตรกร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ในภาคส่วนทั่วทั้งภูมิภาค องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ได้ประกาศแต่งตั้งองค์กรวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (NARO) ของญี่ปุ่นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรกรรมอัจฉริยะด้านสภาพอากาศ (COE on CSA) แห่งใหม่ นี่เป็นผลมาจากความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองสถาบันในการเผยแพร่ความรู้ในประเด็นที่ COE ใหม่ให้ความสำคัญ

ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อสมาชิก APO ส่วนใหญ่และจำเป็นต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยแล้ง น้ำท่วม และเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงอาจทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเกษตร การปศุสัตว์ และการใช้ที่ดินคาดว่าจะคิดเป็น 24% ของทั้งหมดทั่วโลก การนำแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศมาผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการในรูปของผลผลิตที่สูงขึ้น การผลิตทางการเกษตรและอาหารที่เพิ่มขึ้น และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการ APO COE นำเสนอความเป็นเลิศในสาขาการผลิตที่เฉพาะเจาะจงเพื่อส่งเสริมการนำความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของสมาชิกคนหนึ่งมาใช้โดยสมาชิกคนอื่น ๆ ในขณะที่ปรับให้เข้ากับบริบทในท้องถิ่น COE on CSA จะมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้เทคโนโลยีลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว องค์ความรู้ และกรอบการทำงานสำหรับการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำ ข้าวสาลี และถั่วเหลืองเป็นอาหารหลักในเอเชียแปซิฟิก ประเด็นที่มุ่งเน้นเฉพาะจะแบ่งปันความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว การนำระบบข้อมูลสภาพอากาศทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตข้าว ข้าวสาลี และถั่วเหลือง เครื่องมือแสดงภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินบนเว็บสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวสาลี และถั่วเหลือง การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพและการพัฒนาหลักเกณฑ์คาร์บอนเครดิต และแนวทางการจัดการน้ำในการปลูกข้าวและบำบัดของเสียจากปศุสัตว์

COE on CSA จะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 รวมถึงการประเมินความต้องการและความพร้อมของสมาชิก APO สำหรับการนำเทคโนโลยีการปรับตัวและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ การประชุมระหว่างประเทศสองครั้งเกี่ยวกับ CSA และประเด็นอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นของ COE และโครงการนำร่องเพื่อใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดย COE on CSA ที่จะเริ่มตั้งแต่ 2024 ตลอดจนการสัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมนอกสถานที่เพื่อปรับแต่งองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นของสมาชิก APO

COE on CSA สามารถให้ความรู้และทักษะด้านเทคนิค เช่น เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว ระบบข้อมูลสภาพอากาศทางการเกษตรสำหรับการผลิตข้าว ข้าวสาลี และถั่วเหลือง เครื่องมือแสดงภาพการกักเก็บคาร์บอนในดินบนเว็บสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวสาลี และถั่วเหลือง

เกี่ยวกับ NARO

องค์กรวิจัยการเกษตรและอาหารแห่งชาติ (NARO) เป็นกลุ่มวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นด้านการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ สถาบัน/ศูนย์วิจัย 16 แห่ง และศูนย์วิจัยระดับภูมิภาค 5 แห่งในฮอกไกโด โทโฮคุ ภาคกลางของญี่ปุ่น ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น และคิวชู-โอกินาวา ซึ่งดำเนินกิจกรรม R&D พื้นฐานและประยุกต์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาภาคเกษตรอาหารของญี่ปุ่น โดยร่วมมืออย่างแข็งขันกับรัฐบาล จังหวัด มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนเพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้และแบ่งปันผลการวิจัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภคทางการเกษตร สามารถเยี่ยมชม https://www.naro.go.jp/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ APO

องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลระดับภูมิภาคที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาความสามารถในการผลิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเมือง ไม่แสวงหากำไร และไม่เลือกปฏิบัติ ปัจจุบัน APO ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 ด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้งแปดคนนั้นประกอบด้วยเศรษฐกิจสมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ, กัมพูชา, สาธารณรัฐจีน (ROC), ฟิจิ, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี (ROK), สปป.ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, ตุรเคีย และเวียดนาม

APO กำลังกำหนดอนาคตของภูมิภาคโดยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกผ่านบริการให้คำปรึกษาด้านนโยบายระดับชาติ ทำหน้าที่เป็นคลังความคิด การริเริ่มสร้างขีดความสามารถของสถาบัน และการแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53367246/en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

หน่วยบริการสารสนเทศดิจิทัลของ APO: pr@apo-tokyo.org
โทร: +81-3-3830-0411
เว็บไซต์: https://www.apo-tokyo.org

ที่มา: Asian Productivity Organization