News Ticker

อีกหนึ่งรางวัลแห่งความยั่งยืนสำหรับ NTHU

Logo

ซินจู๋ ไต้หวัน–(BUSINESS WIRE)–9 ธันวาคม 2022

มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหวา (NTHU) ในไต้หวัน ได้รับรางวัล Taiwan University Sustainability Award สองปีติด! รางวัลนี้ได้ประกาศที่งาน Taiwan Corporate Sustainability Awards (TCSA) ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) ซึ่ง NTHU ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับแรกในการประเมินที่ครอบคลุม โดดเด่นท่ามกลางมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 47 แห่ง และในการแข่งขันแต่ละรายการได้รับ University Sustainability Report Gold Award

NTHU president W. John Kao (right) accepting the Taiwan University Sustainability Award from You Si-kun, president of the Legislative Yuan. (Photo: National Tsing Hua University)

NTHU president W. John Kao (right) accepting the Taiwan University Sustainability Award from You Si-kun, president of the Legislative Yuan. (Photo: National Tsing Hua University)

ผู้พิพากษาอ้างถึงวิธีการที่เป็นแบบอย่างซึ่ง NTHU ได้นำแนวทางใหม่มาใช้เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียน กิจกรรมในวิทยาเขต และการบริการสังคม ซึ่งจะช่วยยกระดับการศึกษาของนักศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และเป็นสหวิทยาการตามหลักการของ “Think locally, act globally” นอกจากนี้ คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยยังได้กำหนดและดำเนินกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งบูรณาการทรัพยากรภายในและภายนอก NTHU เข้าด้วยกันอย่างราบรื่น เพื่อให้คำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม” เป็นจริง

Chien Eugene ผู้ประชุมทั่วไปของ TCSA กล่าวชื่นชม NTHU ที่เป็นผู้นำด้วยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนคนแรกของไต้หวัน (CSO) และก่อตั้งโครงการ Rising Sun เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาด้อยโอกาส หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนคือ รองประธานอาวุโส Tai Nyan-hwa ผู้ซึ่งดูแลเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน 26 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการแต่ละฝ่าย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในคณะกรรมการด้านความยั่งยืนที่บริหารงานโดยศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาค ทุนการศึกษา Rising Sun ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจที่แสดงศักยภาพสูงหลังจากเริ่มการศึกษาที่ NTHU

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ Grand Hotel ในไทเป W. John Kao ประธาน NTHU ได้รับรางวัลที่มอบให้เป็นการส่วนตัวโดย You Si-kun ประธานสภานิติบัญญัติหยวน

ในคำกล่าวรับรางวัลของเขา Kao กล่าวว่า "ความยั่งยืนเป็นกรอบความคิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องก้าวต่อไปสู่อีกขั้นของความยั่งยืน”

ประธาน Kao เสริมว่า NTHU กำลังวางแผนที่จะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนโครงการวิจัยที่สะท้อนถึง 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประกาศใช้โดยสหประชาชาติ (UN) ในด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนที่ส่งผลดีต่อความยั่งยืน ส่วนในระดับบริหาร การจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยคคำนึงถึงการใช้พลังงานและปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ และในแง่ของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในวงกว้าง มหาวิทยาลัยกำลังวางแผนที่จะจัดตั้งเวทีเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือด้านนวัตกรรมกับภาคองค์กรและภาครัฐ

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านความยั่งยืน ในปีนี้ NTHU ได้แต่งตั้งทูตด้านความยั่งยืนสำหรับนักศึกษา 15 คน นอกจากนี้ Huang Chuan นักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 2 ในสถาบันวิทยาศาสตร์การบริการ ได้จัดชมรม GreenDot ซึ่งมีร้านเสริมสวยเพื่อความยั่งยืนที่มีเป้าหมายในการนำหลักการของความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง Huang ยังวางแผนที่จะจัดตั้งเวทีที่ส่งเสริมให้นักศึกษาระดมความคิด หาพันธมิตร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/53008629/en

ติดต่อ

Holly Hsueh
NTHU
(886)3-5162006
hoyu@mx.nthu.edu.tw

แหล่งที่มา: National Tsing Hua University