ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบปี 2561

Logo

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th
คั่นกลางสำหรับปี 2561 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ เปิดรับ
สมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. นี้เท่านั้น
นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจด SLD.th
ในครั้งนี้ว่า “ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เปรียบเสมือนประตูด่านแรกในการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ที่จะเปิดต้อนรับ
ผู้ใช้บริการเข้าสู่ธุรกิจ และยังเปรียบเสมือนชื่อเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริษัทด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาท
กับธุรกิจมากขึ้น แต่ชื่อโดเมนก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจควรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งดีกว่าการ
พึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นๆ เพียงอย่างเดียว เจ้าของธุรกิจต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองมากที่สุดเพราะจะทำ
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจได้ง่ายและมากขึ้น อีกทั้งยังใช้แสดงความน่าเชื่อถือของธุรกิจด้วย
ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้เริ่มเปิดรับจด SLD.th รอบพิเศษเป็นช่วงสั้นๆ มีผู้แสดงความต้องการขอจดชื่อ
โดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือครองชื่อโดเมน SLD.th ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจและ
เจ้าของแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติที่มีสาขาในประเทศไทย บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ โดยเงินบริจาคที่
ได้รับจากการจดโดเมน SLD.th ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้เป็นทุนสำหรับโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้าน
การวิจัยและพัฒนาอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง และการเปิด SLD.th รอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนช่วยในการเพิ่มประชากรอินเทอร์เน็ตไทยเป็นหลัก
การเปิดรับจด SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด และบริษัทตัวแทนจำหน่ายอย่าง
เป็นทางการเป็นผู้เปิดรับจด SLD.th โดยเงื่อนไขหลักในรอบนี้จะเปิดสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อธุรกิจเอกชน ชื่อ
รัฐวิสาหกิจ และชื่อเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ผู้สมัครที่ส่งคำขอชื่อโดเมนที่ผ่านการอนุมัติ จึงจะสามารถบริจาคเงินให้แก่
มูลนิธิฯ ได้ ชื่อโดเมนละ 1 แสนบาทต่อปี"
ผู้สนใจจดชื่อโดเมน “.th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง สามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการ
สมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 15 มี.ค. 2561 ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th
เกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรไม่แสวงผล
กำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
2541 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน “.TH” และ “.ไทย” ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และเป้าหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการผลักดันการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และด้านการลดต้นทุน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณศรินญา พงษ์ประพนธ์
โทร. 02-105-4007
เว็บไซต์ thnic.co.th/sld

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud