Regencell Bioscience Holdings Limited ประกาศราคาเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับนักลงทุนประมาณ 21.9 ล้านดอลลาร์

Logo

ฮ่องกง–(BUSINESS WIRE)–16 กรกฎาคม 2564

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (“Regencell” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทชีววิทยาศาสตร์ระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และการค้าของแพทย์แผนจีน (“TCM”) สำหรับการรักษาความผิดปกติและความเสื่อมของระบบประสาท โดยเฉพาะโรคสมาธิสั้น Attention Deficit Hyperactivity Disorder (“ADHD”) และโรคออทิสติก Autism Spectrum Disorder (“ASD”) ประกาศราคาการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“การเสนอขาย”) จำนวน 2,300,000 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 9.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ โดยหุ้นสามัญได้รับการอนุมัติให้เข้าจดทะเบียนในตลาดทุนของ Nasdaq และคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สัญลักษณ์ “RGC”

Regencell คาดว่าจะได้รับรายได้รวมประมาณ 21.9 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายนี้ ก่อนที่จะหักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้รับประกันการจัดจำหน่ายในการซื้อหุ้นสามัญโดยเพิ่มทุนจำนวน 345,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปได้ภายใน 45 วัน หักด้วยส่วนลดการรับประกันภัย การเสนอขายนี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

เงินที่ได้จากการเสนอขายนี้จะนำไปใช้เป็นทุนในการศึกษาวิจัยครั้งที่สอง สูตรและผลิตภัณฑ์ TCM ของบริษัท เงินเดือนพนักงาน การเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก การปรับปรุงและอุปกรณ์ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

การเสนอขายจะดำเนินการบนพื้นฐานของความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ Maxim Group LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบัญชีสำหรับนี้แต่เพียงผู้เดียว

Hunter Taubman Fischer & Li LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท และ Loeb & Loeb LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ Maxim Group LLC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

แบบแสดงรายการข้อมูลการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) (หมายเลขไฟล์: 333-254571) และประกาศให้มีผลบังคับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 การเสนอขายนี้จัดทำขึ้นโดยใช้หนังสือชี้ชวนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสามารถรับได้จาก Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022 ที่ (212) 895-3745 นอกจากนี้ สามารถรับสำเนาหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.gov

ก่อนการลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นหรือจะยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัท และจะไม่มีการนำเสนอหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาหากไม่ได้ลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียน และจะไม่มี การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited เป็นบริษัทด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพระยะเริ่มต้นที่มุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการค้าของ TCM สำหรับการรักษาความผิดปกติและความเสื่อมของระบบประสาท โดยเฉพาะ ADHD และ ASD บริษัทเริ่มต้นในฮ่องกงในปี 2557 และเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยครั้งแรกโดยใช้สูตร TCM เฉพาะบุคคลในฮ่องกง บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวยาสูตร TCM ที่เป็นของเหลวมาตรฐานจำนวนสามสูตรสำหรับผู้ป่วย ADHD และ ASD ที่มีอาการเล็กน้อย ปานกลาง และขั้นรุนแรงในฮ่องกงก่อนแล้วจึงค่อยไปสู่ตลาดอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตในประกาศนี้เป็นข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเสนอขายของบริษัท ข้อความที่มีลักษณะการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบ และอยู่บนพื้นฐานของความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์และแนวโน้มทางการเงินในอนาคตที่บริษัทเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความต้องการทางการเงิน รวมทั้งความคาดหวังว่าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ นักลงทุนสามารถระบุข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้ด้วยคำหรือวลี อย่างเช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ตั้งเป้า” “ประมาณการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “มีแนวโน้มว่าจะ” หรือสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมา หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงไว้ในข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะถูกต้อง และบริษัทเตือนนักลงทุนว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ และสนับสนุนให้นักลงทุนทบทวนปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตในแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทและการยื่นเอกสารอื่นๆ ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/

ติดต่อ:

องค์กร:
James Chung
Chief Strategy Officer
Regencell Bioscience Holdings Limited
ir@rgcbio.com

สำหรับนักลงทุนในภูมิภาคเอเชีย:
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
SPRG_Regencell@sprg.com.hk

สำหรับนักลงทุนนอกภูมิภาคเอเชีย:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
Vice President
(212) 836-9611
lcati@equityny.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย